UWAGA FOTO-KONKURS!!!!

Od dnia dzisiejszego tj. 13.07.2017 r. startuje konkurs, czas trwania do 28 lipca 2017r. 

Do wygrania bluza Naomi z naszej nowej kolekcji, który znajduje się poniżej na zdjęciu.


 

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy, że:

- polubisz naszą stronę na facebook'u,

- udostępnisz nasz konkurs na facebook'u

- wyślesz swoje zdjęcie w naszej odzieży :)


Regulamin konkursu "FOTO-KONKURS"

> 13.07.2017 r.
> Organizatorem Konkursu jest ZHUP Czexbud (Sklep Jullita) z siedzibą w Żurawicy (kod pocztowy 37-710), przy ul. Witosa 16, wpisana do CEIDG, zwana dalej „Organizatorem”.
>
> § 1 Postanowienia ogólne
> 1. Organizatorem Konkursu pod nazwą "Foto-konkurs" (dalej „Konkurs”) jest ZHUP Czexbud (Sklep Jullita) z siedzibą w Żurawicy (kod pocztowy 37-710), przy ul. Witosa 16, wpisana do CEIDG, posiadająca NIP: 795-000-30-05 , (dalej „Organizator”).
> 2. Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w Konkursie oraz zasady jego przebiegu, a także nadzoru nad jego przeprowadzeniem oraz zasady postępowania reklamacyjnego (dalej "Regulamin").
> 3. Konkurs rozpoczyna się w dniu 13.07.2017r. o godzinie 15:30, a kończy się dnia 28.07.2017 o godzinie 12:00 (dalej "Czas Trwania Konkursu"). Ogłoszenie wyników konkursu: 07.08.2017.
> 4. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany, administrowany ani związany z serwisem społecznościowym Facebook ® ani jego właścicielem czy administratorem. Serwis Facebook ® nie ponosi odpowiedzialności za niniejszy Konkurs. Wszelkie pytania, komentarze oraz skargi i reklamacje związane z Konkursem powinny być kierowane do Organizatora, a w żadnym wypadku do właściciela czy administratora serwisu społecznościowego Facebook®.
>
> § 2 Warunki udziału w Konkursie
> 1. W Konkursie mogą wziąć udział osoby fizyczne, zamieszkałe na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, (zwane „Uczestnikami”) które:
> a) mają ukończone 18 lat,
> b) mają ukończone 13 lat; i działają za zgodą i wiedzą ich opiekunów prawnych
> c) wykonają zadanie konkursowe, polegające na wstawieniu swojego zdjęcia z odzieżą Sklepu Jullita na oficjalnym profilu Sklep Jullita na portalu Facebook pod postem konkursowym opublikowanym dnia 13.07.2017, (https://www.facebook.com/jullitapl).
> 2. W przypadku uzyskania przez Organizatora wiarygodnej informacji, że jakikolwiek element Zgłoszenia nie spełnia wymagań określonych w niniejszym Regulaminie, Organizator zastrzega sobie prawo usunięcia takiego Zgłoszenia bez przysługujących Uczestnikowi jakichkolwiek roszczeń z tego tytułu.
> 3. Zgłoszenie nie może zawierać treści niecenzuralnych, sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszać praw osób trzecich jak również nie może przedstawiać lub opisywać sytuacji lub zdarzeń, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Zgłoszenia, które nie spełniają powyższych warunków będą usuwane.
> 4. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia na zasadach ogólnych, roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w ust. 4. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy Organizatora oraz osoby współpracujące z tymi podmiotami na innej podstawie niż stosunek pracy.
>
> § 3 Zasady i przebieg Konkursu
> 1. Zgłoszenia dostarczone poza Okresem Trwania Konkursu lub z innych przyczyn naruszające warunki niniejszego Regulaminu nie będą brały udziału w Konkursie. Organizator zastrzega sobie także prawo do usunięcia takiego Zgłoszenia, a Uczestnikowi nie będą przysługiwać żadne roszczenia z tego tytułu.
> 2. W ramach Konkursu, o ile taką decyzję podejmie Organizator, elementy przesłane przez Uczestnika będą zamieszczone przez Organizatora na stronie https://www.facebook.com/jullitapl.
> 3. Zasady konkursu:
> a) Pod opublikowanym postem dnia 13.07.2017 na stronie https://www.facebook.com/jullitapl użytkownik ma za zadanie w komentarzach opublikować autorskie zdjęcie z odzieżą Sklepu Jullita. Każdy zgłoszony pomysł jest pomysłem autorskim i nie może naruszać praw osób trzecich, w innym przypadku osoba zgłaszająca odpowiada za naruszenie majątkowych praw autorskich.
> c) O wygranej decyduje specjalnie powołana grupa 3 przedstawicieli Organizatora zwana (dalej Jury), które ocenia przysłane zgłoszenia. Nagrodzony zostaje 1 wybrany przez Jury pomysł.
> d) Organizator zastrzega sobie prawo do decydowania o wiarygodności zgłoszeń przesłanych do Konkursu.
> e) Materiały i narzędzia konkursowe są objęte prawem autorskim i jest niedozwolone, by korzystać z nich w celach innych niż te objęte Konkursem.
> f) Uczestnik biorący udział w konkursie akceptuje warunek przekazania Organizatorowi prawa do wykorzystania Zgłoszenia na zasadach zawartych w punkcie § 7.5 tego regulaminu (Postanowienia końcowe).
> 4. Zwycięzca Konkursu zostanie powiadomiony o wygranej poprzez oznaczenie jego imienia pod postem konkursowym z prośbą o kontakt w wiadomości prywatnej.
> W terminie nie dłuższym niż 7 dni od otrzymania informacji o wygranej, zwycięzca zobowiązany jest odesłać w wiadomości prywatnej następujące informacje:
> a) Imię i nazwisko,
> b) Adres w Rzeczpospolitej Polskiej, na jaki ma zostać dostarczona nagroda,
> c) Numer telefonu kontaktowego
> 5. W przypadku nie podania powyższych danych przez zwycięzcę w określonym terminie, lub podania nieprawidłowych danych, zwycięzca taki traci prawo do nagrody.
> 6. Nagroda zostanie przesłana przez Organizatora Pocztą Polską na jego koszt. Organizator podejmie dwie próby dostarczenia nagrody. Nagroda powinna zostać odebrana przez zwycięzcę osobiście. Podczas wydania nagrody zwycięzca będzie zobowiązany do okazania osobie wydającej nagrodę dokumentu ze zdjęciem potwierdzającego tożsamość zwycięzcy (np. dowód osobisty, paszport, prawo jazdy, legitymacja). Organizator konkursu ma 14 dni roboczych na wysłanie nagrody na wskazany przez Uczestnika adres od dnia odebrania wiadomości o danych do wysyłki.
>
> § 4 Nagrody
> 1. Sponsorem nagród w Konkursie jest ZHUP Czexbud (Sklep Jullita) z siedzibą w Żurawicy (kod pocztowy 37-710), przy ul. Witosa 16 (dalej „Sponsor”).
> 2. Warunkami powstania prawa do nagrody są: wybór zdjęcia przez jury które miało najwięcej polubień; przesłanie przez osobę do dnia 07.08.2017 r. adresu do wysyłki nagrody.
> Zawarcie umowy przeniesienia na ZHUP Czexbud (Sklep Jullita) z siedzibą w Żurawicy (kod pocztowy 37-710), przy ul. Witosa 16 praw autorskich do zdjęcia produktu. Przeniesienie praw autorskich nastąpi nieodpłatnie, bez ograniczeń terytorialnych. Utwór może być wykorzystywany bez oznaczenia autora, na następujących polach eksploatacji:
> a) w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie dowolną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
> b) w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
> c) w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w punkcie b – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
> Uczestnik ponosi odpowiedzialność za to, że jest autorem zdjęcia. ZHUP Czexbud (Sklep Jullita) z siedzibą w Żurawicy (kod pocztowy 37-710), przy ul. Witosa 16.  ma prawo do dokonywania opracowań utworu oraz prawo do wykonywania autorskich praw zależnych.
> 3. W konkursie przewidziano nagrody:
> Jedna bluza damska NAOMI, w jednym z dostępnych rozmiarów (XS, S, M, L, XL) we wzorki Myszka Miki o wartości 65 zł.
> 4. W przypadku rezygnacji przez zwycięzcę z nagrody, Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody innemu Uczestnikowi Konkursu. Organizator zastrzega sobie prawo przekazania nagrody kolejnemu uczestnikowi Konkursu, który spełnił wszystkie wymagania konkursowe oraz został wybrany przez Jury w ostatniej części Konkursu.
> 5. Nie jest możliwe odstąpienie prawa do nagrody osobom trzecim. Nie jest możliwe wypłacenie równowartości nagrody. Nie jest możliwa rezygnacja z części nagrody. Rezygnacja z części nagrody jest równoznaczna z rezygnacją z całości nagrody.
 

> § 5 Postępowanie reklamacyjne
> 1. Reklamacje związane z Konkursem powinny być składane w formie pisemnej. Reklamacje mogą być składane w ciągu 21 (dwudziestu jeden) dni roboczych od daty ogłoszenia wyników Konkursu w Internecie (decyduje data otrzymania reklamacji przez Organizatora) pod adresem ul. Witosa 16, 37-710 Żurawica. Reklamacje zgłoszone po upływie wskazanego terminu lub w innej formie niż pisemna nie będą rozpatrywane.
> 2. Reklamacja powinna zawierać imię, nazwisko, dokładny adres osoby składającej reklamację, jak również dokładny opis i powód reklamacji.
> 3. O wyniku reklamacji Uczestnik zostanie poinformowany pisemnie (na adres podany w reklamacji), w ciągu 30 (trzydziestu) dni od daty otrzymania reklamacji przez Organizatora.
> 4. Reklamacje będą rozpatrywane przez Organizatora. Decyzje Organizatora są ostateczne.
>
> § 6 Odpowiedzialność
> 1. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za doręczenie i terminowość doręczenia przez właściwych operatorów, w tym za pośrednictwem systemów teleinformatycznych (również poczty elektronicznej) listów, wiadomości i przesyłek kierowanych do i przez Uczestników, ani za przerwy i inne nieprawidłowości w funkcjonowaniu stron internetowych, za pośrednictwem których zamieszczane będą Zgłoszenia. Organizator nie ponosi również odpowiedzialności za ewentualne problemy techniczne, mające wpływ na wypełnienie warunków uczestnictwa w Konkursie.
> 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za nieprzestrzeganie przez Uczestników postanowień niniejszego Regulaminu, w szczególności jeżeli treść Zgłoszenia będzie sprzeczna z prawem, będzie naruszać prawa osób trzecich, będzie sprzeczna z dobrymi obyczajami, albo będzie opisywać sytuacje lub zdarzenia, które mogą powodować zagrożenie dla zdrowia lub życia ludzi lub zwierząt. Organizator zastrzega sobie prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu wszelkich szkód poniesionych przez Organizatora w związku z niespełnieniem przez danego Uczestnika wymogów określonych w zdaniu poprzednim.
>
> § 7 Postanowienia końcowe
> 1. Niniejszy Regulamin dostępny jest na stronie internetowej http://www.sklep.jullita.pl/content/13-konkurs  oraz w siedzibie Organizatora w czasie trwania niniejszego konkursu.
> 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu oraz przedłużenia Czasu Trwania Konkursu w każdym czasie, pod warunkiem, że nie naruszy to praw nabytych przez Uczestników. O zmianie Regulaminu lub przedłużeniu Czasu Trwania Konkursu Organizator może powiadomić na stronie internetowej Konkursu.
> 3. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. Administratorem tych danych w rozumieniu obowiązujących przepisów jest wyłącznie ZHUP Czexbud. Dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w siedzibie Organizatora, w związku z wykonaniem postanowień Regulaminu Konkursu dla celów związanych z realizacją Konkursu. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne dla celów związanych z realizacją Konkursu. Każdy Uczestnik ma prawo wglądu w swoje dane i ich poprawiania oraz żądania ich usunięcia. Pismo z prośbą o usunięcie tych danych powinno wpłynąć listem poleconym na adres Organizatora. Wszelkie dane osobowe podawane są przez Uczestników dobrowolnie.
> 4. Uczestnikom nie przysługuje wynagrodzenie za uczestnictwo w Konkursie, ani za wykorzystywanie przez Organizatora elementów Zgłoszenia w jakikolwiek sposób, w szczególności w sposób wskazany w ust. 5.
> 5. Użytkownik poprzez (i z chwilą) przesłania Zgłoszenia zgodnie z postanowieniami § 2 ust. 1 udziela Sponsorowi prawa do wykorzystania Zgłoszenia lub jego elementów w serwisach internetowych należących do Sponsora, w serwisach których abonentem domeny jest Sponsor oraz w tych serwisach, które przygotowywane są przez Organizatora w porozumieniu z podmiotami trzecimi i przenosi na Sponsora wszystkie prawa autorskie majątkowe i inne prawa własności intelektualnej do całego Zgłoszenia jak i jego poszczególnych elementów bez dodatkowego wynagrodzenia z tego tytułu. Przeniesienie praw autorskich, o których mowa powyżej jest bezwarunkowe i będzie uprawniać do nieograniczonego w czasie korzystania i rozporządzania, w kraju i za granicą na wszystkich polach eksploatacji, określonych w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, a w szczególności na następujących: utrwalanie, zwielokrotnienie określoną techniką, wprowadzanie do obrotu, wprowadzanie do pamięci komputera, najem, dzierżawa, zastosowanie do wielu artykułów. Na Sponsora zostają przeniesione także prawa do dokonywania zmian i modyfikacji, w tym do włączania w całości lub w części do innych projektów oraz do wykonywania prawa zależnego. Wykorzystanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim może polegać także na wykorzystaniu Zgłoszenia w celu promowania Konkursu, do czego niniejszym Organizator zastrzega sobie prawo.
> 6. Każdy z Uczestników przez przystąpienie do Konkursu akceptuje warunki niniejszego Regulaminu. Nie zastosowanie się do powyższego Regulaminu skutkuje usunięciem z Konkursu.