REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO JULLITA

ZHUP CZEXBUD
ul. Witosa 16
37-710 Żurawica
NIP: 795-000-30-05

obowiązujący od dnia 25 grudnia 2014 roku

Regulamin Sklepu internetowego Jullita , ZHUP Czexbud , który znajduje się na stronie www.sklep.jullita.pl określa zasady składania zamówień oraz sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu internetowego Jullita, oraz z użyciem telefonu, poczty elektronicznej e-mail oraz faksu.

 

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1.1. Złożenie przez Klienta zamówienia na towar za pośrednictwem sklepu internetowego Jullita (zwanego dalej: Sklep Jullita) jest równoznaczne z akceptacją przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz zobowiązaniem Klienta do przestrzegania jego postanowień.

Klient składający zamówienia na towar drogą telefoniczną, za pośrednictwem poczty elektronicznej e-mail lub faksu, przed zawarciem umowy otrzymuje informacje na temat wiążącego Regulaminu, a także jest uprzedzany o konieczności zapoznania się z jego treścią oraz zaakceptowania jego postanowień. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 9 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.). Sprzedaż odbywa się na podstawie wersji niniejszego Regulaminu, obowiązującej w momencie złożenia zamówienia.

1.2. Sprzedaż za pośrednictwem Sklepu Jullita, oraz z użyciem telefonu, poczty elektronicznej e-mail lub faksu jest prowadzona przez firmę ZHUP Czexbud  wpisanej do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEiDG), działającej pod adresem: ul. Witosa 16, 37-710 Żurawica, NIP: 795-000-30-05, REGON: 005078194.

1.3. Sklep Jullita działający pod adresem  www.sklep.jullita.pl służy do dokonywania zakupów towarów, znajdujących się w ofercie Firmy ZHUP Czexbud (Sklep Jullita) , bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

1.4. Do składania zamówień oraz dokonywania zakupów w Sklepie Jullita  uprawnione są wyłącznie osoby pełnoletnie.

1.5. Oferta Sklepu Jullita obowiązuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

1.6. Podstawowym warunkiem realizacji każdego zamówienia złożonego przez Klienta jest prawidłowe przejście przez poszczególne fazy składania zamówienia jak: wybór towaru, przekazanie danych teleadresowych, wybór sposobu płatności i dostawy, oraz potwierdzenie zamówienia.

1.7. Wszystkie ceny podawane są w PLN i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez Klienta zamówienia. Cena towaru nie uwzględnia kosztów dostawy, z zastrzeżeniem postanowień pkt 6.2. Regulaminu.

1.8. Jeżeli Konsument zobowiązany będzie do płatności wykraczającej poza uzgodnioną cenę, która obejmowała będzie elementy określone w pkt 1.7. powyżej, Sklep Jullita poinformuje Konsumenta o tym fakcie. Obciążenie Konsumenta dodatkowymi kosztami nastąpi wyłącznie po uzyskaniu wyraźnej zgody Konsumenta. 

1.9. Wszystkie pliki, teksty, zdjęcia lub elementy graficzne znajdujące się na stronie www.sklep.jullita.pl (zwane dalej: „Materiałem”) są chronione prawami autorskimi i nie mogą być wykorzystywane przez Klienta w jakikolwiek sposób i w jakiejkolwiek formie  bez uprzedniej zgody Sklepu Jullita. W szczególności Klient nie jest uprawniony do:

a) kopiowania lub powielania Materiału w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób,

b) tworzenie prac pochodnych lub podobnych na bazie Materiału,

c) rozpowszechniania i/lub rozprowadzanie Materiału,

d) publicznego prezentowania Materiału,

e) wykorzystywania Materiału w działalności gospodarczej, w tym do świadczenia wszelkiego rodzaju usług lub dla celów dostawy towarów.

 2. SKŁADANIE ZAMÓWIEŃ

2.1. Zamówienia w Sklepie Jullita można składać za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Jullita (taka forma wymaga uprzedniego zarejestrowania się Klienta na stronie Sklepu Jullita), z użyciem telefonu lub drogą poczty elektronicznej e-mail. Klient ma prawo do wyrejestrowania się ze Sklepu Jullita w dowolnym momencie.

2.2. Klient po złożeniu zamówienia zostanie poinformowany o jego przyjęciu przez Sklep Jullita za pośrednictwem wskazanego przez niego adresu poczty elektronicznej e-mail lub telefonicznie.

2.3. Do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sklepem Jullita dochodzi z chwilą:

− potwierdzenia przyjęcia zamówienia przez Sklep Jullita – w przypadku zamówień składanych za pośrednictwem strony internetowej Sklepu Jullita;
− przesłania przez Klienta na adres poczty e-mail czexbud1@gmail.com oświadczenia o zgodzie na  zawarcie umowy według potwierdzonego przez Sklep Jullita zamówienia 

2.4. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godzinie 15-tej, w soboty, w niedzielę oraz święta będą rozpatrywane w najbliższym dniu roboczym.

2.5. Sklep Jullita zastrzega sobie prawo do tego, że informacja o stanach magazynowych może odbiegać od rzeczywistości.

2.6. Dostępnymi środkami porozumiewania się Klientami ze Sklepem Jullita są:
E-mail: czexbud1@gmail.com
               
Telefon: 16 671 31 80 wew. 20    

Fax: 16 671 31 80 wew. 25

Adres korespondencyjny:

ZHUP Czexbud (Sklep Jullita)

ul. W. Witosa 16

37-710 Żurawica

3. REALIZACJA ZAMÓWIENIA

3.1. Realizacją zamówień zajmuje się Dział Sprzedaży Jullita, zlokalizowany w Żurawicy, przy ul. W. Witosa 16, 37-710 ŻURAWICA.

3.2. Klient otrzymuje za pośrednictwem poczty e-mail informacje o kolejnych zmianach statusu zamówienia. Kolejne etapy zamówienia:

- oczekuje na potwierdzenie 

- potwierdzone (przekazane do magazynu w celu skompletowania zamówienia)

- zrealizowane (wystawienie dokumentu sprzedaży)

3.3. Zamówione towary ZHUP Czexbud (Sklep Jullita) dostarcza do Klienta za pośrednictwem Poczty Polskiej, kuriera lub innych firm spedycyjnych zgodnie z danymi zawartymi na potwierdzonym zamówieniu.

3.4. Jeżeli w celu realizacji zamówienia, istniała będzie konieczność uzyskania dodatkowych informacji przez Sklep Jullita, wówczas Sklep Jullita zastrzega sobie prawo telefonicznego kontaktu z Klientem na numer, który został podany w trakcie składania zamówienia. Numer ten może także posłużyć kurierowi do kontaktu z Klientem w przypadku trudności w dostarczeniu przesyłki z towarem.

3.5. W przypadku braku wszystkich zamówionych towarów, na wniosek lub za zgodą Klienta możliwa jest częściowa realizacja zamówienia. W takim przypadku koszty przesyłki liczone są za każdą przesyłkę zgodnie z pkt. 6 niniejszego Regulaminu. Jeżeli zaistnieje taka sytuacja Sklep Jullita może kontaktować się z Klientem telefonicznie lub na adres e-mail w celu zaproponowania zamiennika brakującego towaru.

3.6. W przypadku niezgodności dostarczonego towaru ze złożonym zamówieniem, Kupujący jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić o tym Sklep Jullita.

3.7. Klient ma prawo do modyfikacji zamówienia do momentu, gdy towar nie został jeszcze wysłany . W tym celu należy skontaktować się telefonicznie z Działem Sprzedaży Jullita oraz przedstawić dane, które mają ulec zmianie. Po ich potwierdzeniu Klient może dokonać zmiany zamówienia. Od chwili wysłania towaru przez Sklep Jullita, Klient nie może anulować zamówienia.

4. CZAS REALIZACJI ZAMÓWIENIA

4.1. Zamówienie Klienta zostanie potwierdzone przez Sklep Jullita niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 7  dni od dnia złożenia zamówienia. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia, zamiast jego potwierdzenia, Sklep Jullita niezwłocznie, nie później jednak  w ciągu 7 dni od dnia złożenia zamówienia zawiadomi Klienta o braku możliwości jego realizacji.

4.2. Jeżeli zamówione towary znajdują się na magazynie Sklepu Jullita, wówczas są one wysyłane do Klienta w terminie od 1 do 5 dni roboczych, licząc od potwierdzenia zamówienia przez Sklep Jullita. W przypadku braku zamówionego towaru w magazynie, towar wysyłany jest w ciągu 14 dni roboczych, licząc od dnia potwierdzenia zamówienia przez Sklep Jullita.    W przypadku realizacji  zamówienia niestandardowego (niestandardowe wymiary, kolory, przeróbki a także hafty na odzieży) termin realizacji wydłuża się do 30-stu dni roboczych, o czym klient zostanie poinformowany przy potwierdzeniu zamówienia przez Sklep Jullita.

4.3. Zamówienie wysyłane jest po skompletowaniu całości zamówionego towaru.

4.4. Sklep Jullita zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień z przyczyn niezależnych od firmy.

4.5. Sklep Jullita zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia z przyczyn od niego niezależnych, o czym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klienta.

4.6. Sklep Jullita zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia przy sprzedaży wyprzedażowej lub promocyjnej w przypadku wyczepania zapasów, o czym jest zobowiązany niezwłocznie poinformować Klienta.

5. FORMY ZAPŁATY

5.1. Sklep Jullita akceptuje następujące formy zapłaty za zamówiony towar:

a) Przedpłata – przelewem przed dostawą towaru. Po skompletowaniu towaru, i zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym Sklepu Jullita, towar jest wysyłany przez Sklep Jullita. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony w dniu wysyłki towaru i dołączony do przesyłki,

b) Zapłata osobista i odbiór osobisty towaru - w siedzibie Sklepu Jullita ul. W. Witosa 16, 37-710 Żurawica

c) Za pobraniem - zapłata za towar przy odbiorze. Po skompletowaniu towaru towar jest wysyłany przez Sklep Jullita. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony w dniu wysyłki towaru i dołączony do przesyłki.

d) Paczkomat Inpost - przelewem przed dostawą towaru. Po skompletowaniu towaru, i zaksięgowaniu przedpłaty na rachunku bankowym Sklepu Jullita, towar jest wysyłany przez Sklep Jullita. Dokument potwierdzający dokonanie sprzedaży zostaje wystawiony w dniu wysyłki towaru i dołączony do przesyłki.

6. KOSZTY DOSTAWY

6.1. Dostawa zamówionych towarów odbywa się jedynie na terenie Polski.

6.2. Zamówienia na kwotę powyżej 1.000 zł brutto wysyłane są na koszt Sklepu Jullita, pod warunkiem że zapłata za zamówienie jest pełną przedpłata na konto Sklepu Jullita. Wysyłka gratis nie obowiązuje przy wysyłce za pobraniem, tylko przy wpłacie na konto Sklepu Jullita.

7. DOKUMENTY SPRZEDAŻY

7.1. Do każdego zakupionego towaru dołączany będzie dowód zakupu, zgodnie z przepisami prawa polskiego, w postaci paragonu z kasy rejestrującej lub faktury VAT.

7.2. Jeżeli koszty dostawy towaru ponosi Klient, koszty dostawy są wyszczególnione  na dokumencie sprzedaży.

7.3. Jeżeli Klient dokonał przedpłaty, a zamówienie nie jest jeszcze skompletowane, Sklep Jullita zobowiązany jest w ciągu 7 dni do wystawienia faktury dokumentującej otrzymanie przedpłaty.

7.4. Sklep Jullita nie wystawia duplikatów paragonów z kasy rejestrującej.

7.5. W momencie dostarczenia towaru do Klienta, jest on zobowiązany sprawdzić, czy paragon lub faktura VAT zostały dołączone do towaru. Jeżeli do przesyłki nie zostanie dołączony dokument potwierdzający zakup towaru, Klient jest zobowiązany do niezwłocznego kontaktu z Działem Sprzedaży Sklepu Jullita.

7.6. W celu otrzymania faktury VAT należy zgłosić żądanie jej otrzymania w terminie do 7 dni od daty zakupu. Jeżeli Klient otrzymał wcześniej paragon z kasy rejestrującej, jest on zobowiązany go przesłać pocztą, kurierem lub firmą spedycyjną do ZHUP CZEXBUD (Sklep Jullita), ul. Witosa 16 37-710 Żurawica.

 

W związku ze zmianą z dnia 13 lutego 2018 r. ustawy o podatku od towarów i usług, od 1 stycznia 2020r. zostają zmienione zasady wystawiania faktur do paragonu.
 
Art. 1
(…)
15) w art. 106b dodaje się ust. 4 i 5 w brzmieniu:
„4. W przypadku sprzedaży zaewidencjonowanej przy zastosowaniu kasy rejestrującej, fakturę na rzecz nabywcy posługującego się numerem identyfikacji podatkowej, o którym mowa w art. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników lub numerem, za pomocą którego jest on zidentyfikowany na potrzeby podatku od wartości dodanej, wystawia się wyłącznie, jeżeli paragon potwierdzający dokonanie tej sprzedaży zawiera ten numer.
 
Uzasadnienie:
 "(...) W chwili nabycia towarów i usług przez podatnika, wskazuje w jakim charakterze dokonuje tego nabycia. Jeśli występuje on jako podatnik VAT, to przedstawia sprzedawcy swój numer NIP w taki sposób, aby sprzedaż towarów i usług była właściwie udokumentowana – albo fakturą VAT albo paragonem z numerem NIP pozwalającym na ewentualne późniejsze prawidłowe wystawienie do tego paragonu faktury zawierającej ten numer. Jeżeli sprzedawca nie będzie dysponował kasą rejestrującą umożliwiającą wystawienie paragonu z numerem NIP nabywcy (w celu późniejszego wystawienia z tym numerem faktury), wystawi od razu fakturę. (...)"


8. GWARANCJA I RĘKOJMIA 

8.1. Sklep Jullita udziela gwarancji jakości dla sprzedanego towaru na rok . Okres gwarancji liczy się od dnia dostarczenia towaru do Klienta. Po upływie terminu wskazanego w niniejszym punkcie, uprawnienia z gwarancji wygasają.

8.2. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas, w którym Klient, na skutek wady towaru nie mógł z towaru korzystać zgodnie z jego przeznaczeniem.

8.3. Sklep Jullita jako gwarant ponosi odpowiedzialność za wadę fizyczną towaru wyłącznie, gdy wada powoduje niezdatność towaru do typowego, normalnego użytku oraz gdy wada powstała z przyczyny tkwiącej w towarze przed przejściem niebezpieczeństwa przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru na Klienta.

8.4. Jeżeli w okresie gwarancji ujawni się wada, która zostanie zgłoszona do Sklepu Jullita, Sklep Jullita w ramach gwarancji zobowiązany jest do naprawienia szkody, poprzez naprawę towaru. Po dwukrotnej bezskutecznej naprawie tej samej wady towaru, Klient jest uprawniony do żądania wymiany towaru na wolny od wad.

8.5. Regulację prawną w zakresie udzielonej przez Sklep Jullita gwarancji określają wyłącznie przepisy pkt 8 i pkt 9 niniejszego Regulaminu, z wyłączeniem przepisów od art. 577 do art. 581 Kodeksu cywilnego.

8.6. W związku z udzieleniem gwarancji jakości, Sklep Jullita wyłącza swoją odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady towaru. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu.

9.  POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE Z GWARANCJI

9.1. Klient informuje o ujawnionej wadzie towarów w sposób przewidziany w pkt. 2.6. niniejszego Regulaminu.

9.2. Reklamację zgłoszoną telefonicznie Klient zobowiązany jest potwierdzić pisemnie.

9.3. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest:

a) przedłożenie przez Klienta dowodu zakupu towaru, oraz

b) przesłanie zakupionego towaru do ZHUP Czexbud ul. W. Witosa 16, 37-710 Żurawica, przy czym towar przesyłany jest na koszt Klienta. Przesyłki wysyłane do ZHUP Czexbud za pobraniem nie będą przyjmowane przez ZHUP Czexbud.

9.4. Sklep Jullita rozpatruje reklamacje niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania reklamowanego towaru wraz z dowodem zakupu. Termin ten może ulec przedłużeniu jedynie z przyczyn niezależnych od Sklepu Jullita, o czym Sklep Jullita niezwłocznie poinformuje Klienta.

9.5. Klient przy odbiorze przesyłki z towarem zobowiązany jest do sprawdzenia jej zawartości. Wszelkie widoczne uszkodzenia towaru (np. stan taśm, plomb) Klient zgłasza osobie dostarczającej towar (kurierowi)  i sporządza protokół, który podpisują Klient oraz osoba dostarczająca towar.

9.6. Uszkodzenia mechaniczne towaru powstałe podczas transportu będą rozpatrywane tylko na podstawie pisemnego protokołu uszkodzenia/rozbieżności przesyłki, sporządzonego w chwili odbioru towaru, w obecności kuriera i za jego potwierdzeniem. W przypadku stwierdzenia uszkodzenia przesyłki należy odmówić jej przyjęcia oraz spisać odpowiedni protokół uszkodzenia. Zgodnie z prawem przewozowym odbiorca przesyłki, który zauważył jej uszkodzenie po odjeździe kuriera, może zgłosić ten fakt telefonicznie firmie kurierskiej.

9.7. Zaniechanie przez Klienta obowiązków wymienionych w pkt 9 może stanowić podstawę do nie przyjęcia reklamacji Klienta lub jej negatywnego rozpatrzenia przez Sklep Jullita.

9.7.1. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep Jullita dokonuje naprawy lub wymiany towaru, albo zwracana jest równowartość reklamowanego towaru, po potrąceniu ewentualnych kosztów należnych Sklepu Jullita.

10. SPRZEDAŻ NA RZECZ KONSUMENTA

10.1. Konsument - za Konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

10.1.1. Przedsiębiorca - Przedsiębiorcą jest osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 33 § 1 KC, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

10.2. Wobec Konsumenta Sklep Jullita ponosi odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne towaru w zakresie określonym w art. 556 i następne Kodeksu cywilnego.

10.3.  Wada fizyczna towaru polega na niezgodności rzeczy sprzedanej z umową, a więc jeżeli towar nie posiada właściwości, które powinien mieć ze względu na cel umowy, wynikający z okoliczności lub przeznaczenia, nie ma właściwości, o których Sklep Jullita zapewnił Klienta, nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sklep Jullita przy zawarciu umowy, a Sklep Jullita nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia, Towar został wydany Konsumentowi w stanie niezupełnym.

10.4. Wada prawna towaru zachodzi wówczas, gdy towar stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążony prawem osoby trzeciej, gdy ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzeniu wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

10.5. W przypadku Konsumenta na równi z zapewnieniem Sklep Jullita traktuje się publiczne zapewnienia producenta lub podmiotu, który wprowadza towar do obrotu w zakresie swojej działalności gospodarczej, lub która przedstawia się jako producent. Sklep Jullita nie ponosi jednak odpowiedzialności, gdy zapewnień tych nie znał, ani nie mógł ich znać, albo gdy zapewnienia te nie mogły mieć wpływu na decyzję Konsumenta o zawarciu umowy sprzedaży, a także gdy treść tych zapewnień została sprostowana przed zawarciem umowy sprzedaży.

10.6. Sklep Jullita odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy Konsumentowi. Gdy wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania towaru, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili wydania towaru.

10.7. Sklep Jullita jest odpowiedzialny z tytułu rękojmi za wady fizyczne towaru, które istniały w chwili przejścia niebezpieczeństwa na Konsumenta lub wynikły z przyczyny tkwiącej w rzeczy sprzedanej w tej samej chwili.

10.8. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że Sklep Jullita niezwłocznie wymieni wadliwy towar na wolny od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli towar był już wymieniany lub naprawiany przez Sklep Jullita albo Sklep Jullita nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany towaru na wolny od wad lub usunięcia wady.

10.9. Jeżeli towar ma wadę, Konsument może również żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo usunięcia wady.

10.10. Konsument może zamiast zaproponowanego przez Sklep Jullita usunięcia wady żądać wymiany towaru na wolny od wad albo zamiast wymiany towaru żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep Jullita.

10.11. Konsument nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

10.12. Sklep Jullita zobowiązuje się ustosunkować do reklamacji w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania.

10.13. Jeżeli reklamacja jest uzasadniona Sklep Jullita zobowiązuje się wymienić wadliwy towar na wolny od wad lub usunąć wadę w terminie 14 dniu od dnia zgłoszenia reklamacji przez Konsumenta.

10.14. W przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Sklep Jullita zobowiązuje się dokonać zwrotu płatności w terminie 14 dni od dnia otrzymania odstąpienia od umowy, z zastrzeżeniem, że zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania.

10.15. Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę towaru na wolny od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady przy czym bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem dwóch lat.

10.16.  Konsument  realizujący uprawnienia wynikające z rękojmi na koszt Sklepu Jullita dostarczy wadliwy towar Sprzedawcy na adres wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu.

11.  PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY PRZEZ KONSUMENTA

11.1. Zgodnie z Ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, Konsument może odstąpić od umowy sprzedaży towarów zakupionych w Sklepie Jullita bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie w terminie 14 dni, licząc od dnia wydania towaru (tj. od dnia odebrania towaru przez Konsumenta). Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie pisemnego oświadczenia przed jego upływem.

Umowy zawarte między przedsiębiorstwami nie dotyczą praw konsumenckich - w tym wyżej wymienionego prawa do odstąpienia od Umowy.

11.2. Prawo odstąpienia od zawartej umowy nie przysługuje jeżeli zamówiony towar został wyprodukowany według specyfikacji konsumenta lub służy zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb.

11.3. Konsument może odstąpić od umowy, składając Sklepowi Jullita pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy na adres mailowy: czexbud1@gmail.com. Wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu i ma charakter dobrowolny.

11.4. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy wysłać na adres wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu z dopiskiem „Dział wymian” lub adres mailowy czexbud1@gmail.com.

11.5. Konsument zwróci Sklepowi Jullita towar w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie towaru przed jego upływem.

11.6. Zwrotu towaru należy dokonywać na adres Sklep Jullita wskazany w pkt. 2.6. Regulaminu, wyłącznie przesyłką monitorowaną (przesyłka musi mieć numer nadania, za wysyłki listem zwykłym bez numeru nadania - Sklep Jullita nie odpowiada), w stanie nie noszącym śladów użytkowania wraz z dowodem zakupu i formularzem odstąpienia od umowy.

11.7. Sklep Jullita w terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym wyłączając koszt dostarczenia towaru przy czym zwrot płatności nie nastąpi do chwili otrzymania towaru z powrotem.

11.8. Sklep Jullita dokona zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument.

11.8. Konsument ponosi koszty zwrotu towaru do Sprzedawcy.

12. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI (OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH)

12.1. Składając zamówienia Klient wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych w celu realizacji i obsługi zamówienia przez Sklep Jullita, który jest jednocześnie administratorem danych osobowych w rozumieniu  przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych. 

12.2.Dane osobowe przekazywane przez klientów sklepu www.sklep.jullita.pl są przetwarzane przez ZHUP Czexbud z siedzibą w Żurawicy, przy ul. Witosa 16. 

12.2. Sklep Jullita zobowiązuje się do nie przekazywania danych osobowych osobom trzecim nie uczestniczącym w realizacji umowy sprzedaży z wyjątkiem, gdy następuje to na żądanie organów władzy  państwowej w sytuacji, gdy wymagają tego przepisy prawa lub gdy jest to konieczne w celu realizacji zamówienia.

12.3. Klient ma prawo do wglądu w swoje dane osobowe oraz do ich aktualizacji w dowolnym momencie. Klient ma m. in. prawo do  żądania uzupełnienia, uaktualnienia sprostowania danych osobowych lub usunięcia jego danych osobowych z bazy danych Sklepu Jullita - jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. 

12.4. W czasie korzystania ze Sklepu Jullita, Klient może zostać poproszony o dobrowolne podanie niektórych danych osobowych poprzez wypełnienie odpowiedniego formularza. Dane, mogą być niezbędne do prawidłowego działania Sklepu Jullita.

13. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

13.1.Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na stronie internetowej Sklep Jullita, tj. z dniem 25.12.2014 r.

13.2. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie Klientowi wraz z przesyłką dokumentów potwierdzających zakup towaru oraz pouczeniem o możliwości odstąpienia od umowy.

13.3 Sklep Jullita zastrzega sobie możliwość zmiany postanowień Regulaminu w dowolnym terminie. Ewentualne zmiany Regulaminu wchodzą w życie w momencie ich ogłoszenia na stronie internetowej Sklep Jullita.

13.4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie, mają zastosowanie przepisy polskiego prawa.

13.5. Wszelkie spory mogące powstać pomiędzy Klientem a Sklepem Jullita będą rozstrzygane przez sąd polski właściwy miejscowo dla Sklepu Jullita. Nie dotyczy to sprzedaży towaru na rzecz Konsumenta, o którym mowa w pkt 10.1. Regulaminu.

13.6. Regulamin nie wyłącza oraz nie ogranicza żadnych uprawnień Klienta będącego Konsumentem, które przysługują mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku sprzeczności pomiędzy postanowieniami Regulaminu a bezwzględnie obowiązującymi przepisami prawa, przyznającymi Konsumentom uprawnienia, pierwszeństwo mają te przepisy.

 


 Załącznik nr 1

 

ODSTĄPIENIE OD UMOWY
(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

 

DO:   ZHUP Czexbud
         ul. W. Witosa 16
         37-710 Żurawica

 

Imię i nazwisko: ………………………………………………………..……………………


 Adres zamieszkania ……………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

Nr kontaktowy  ………………………………………………

Adres mailowy ………………………………………………

            Oświadczam, że odstępuję od umowy kupna nr (nr zamówienia, nr 

paragonu) ………………………………………………………….. zawartej w dniu ……………………………

Proszę o zwrot kwoty ………………………… zł  na konto:

                                

Dane do przelewu (dane właściciela konta, imię, nazwisko, adres)

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………

Zamówiony towar:

- Zwracam wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy*

- Zwrócę za pośrednictwem ……………………………………….., w ciągu ………… od daty nadania niniejszego pisma* (niepotrzebne proszę skreślić)

 

 

 

                                                                         ……………………

                                                                        Data, podpis


 © Wszelkie prawa autorskie do wzorów, projektów i zdjęć odzieży medycznej firmy ZHUP CZEXBUD zastrzeżone. 2000r.

Kopiowanie bądź modyfikacja wzorów i projektów odzieży medycznej firmy ZHUP CZEXBUD zabroniona. Rozpowszechnianie i wykorzystywanie zdjęć odzieży medycznej lub modelek i modeli firmy ZHUP CZEXBUD zabronione.